0535 859 75 83

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

                           www.herseyburada1881.com                  

olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla

hazırladığımız işbu "Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan "Veri Sorumlusunun

Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve "İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi

amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla

aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın11.

maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

 

VERİ SORUMLUSU

www.herseyburada1881.com

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres :Sakarya mah.2.fethiye cad.No103/A  Ayvalık

Telefon : 0 266 331 1514

Elektronik posta adresi :info@herseyburada1881.com

VERİ SORUMLUSU YETKLİSİ

İRTİBAT KİŞİSİ : BÜLENT TABAK

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

www.herseyburada1881.com

‘Esas Sözleşmesinde” detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz

konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların

düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel

verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili

hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair

faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması

ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi

çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup,

yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da

aktarılmayacaktır.

 

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi

olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz

müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması

amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı

şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye

yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz

gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili

satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; şirketimiz, ortaklarımız, grup şirketlerimiz,

iştiraklerimiz, bayilerimiz, acentelerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm

ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza

edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde

sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış

bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan

etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri

info@herseyburada1881.com e-posta adresine bildirebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin SilinmesiYok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre

işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise kanunların

belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya

devam edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim

veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı

korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari

her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi

güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel

verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal

sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin

bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep

etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman